Thứ năm, ngày 17-04-2014
Công cụ làm việc cá nhân


ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI CỘNG HOÀ XINH-GA-PO

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
Điện thoại:    64625938 (Văn Phòng)
                       64625994  (Lãnh sự)
Fax:                64689863 (Văn phòng)
                       64625936 (Lãnh sự)
Email:        vnemb@singnet.com.sg hoặc vnemb.sg@mofa.gov.vn
Website:    http://www.vietnamembassy-singapore.org/
 
Giờ làm việc:
Thứ Hai đến thứ Sáu
8.30 am - 12.30 pm
2.30 pm - 5.30 pm

Thời gian tiếp khách lãnh sự:
Thứ Hai đến thứ Sáu
9.00 am - 12 pm: Thị thực
3 pm - 5 pm: Các công việc lãnh sự khác

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO
 
1. Ông  TRẦN HẢI HẬU
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN   
ĐT: 64625938 - Ext: 11

2. Bà NGUYỄN MINH HẰNG
THAM TÁN - NGƯỜI THỨ HAI
ĐT: 64625938 – Ext: 12

3. Bà NGUYỄN VIỆT CHI
THAM TÁN THƯƠNG MẠI
ĐT: 64683747

4. Ông NGUYỄN VĂN BẢO
THAM TÁN                  
ĐT: 64625938 – Ext: 15

5. Bà NGUYỄN THỊ THU MINH
BÍ THƯ THỨ NHẤT (PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ)         
ĐT: 66967709
FAX: 66967709
HP: 86134686

Email: ntthuminh@mpi.gov.vn

6. Ông  NGUYỄN CÔNG HUÂN 
BÍ THƯ THỨ HAI (LÃNH SỰ)              
ĐT: 64625938 – Ext: 14

7. Bà LUYỆN MINH HỒNG
BÍ THƯ THỨ HAI (VĂN PHÒNG)

8. Ông VŨ KIÊN CƯỜNG
BÍ THƯ THỨ NHẤT (THƯƠNG MẠI)

9. Ông NGUYỄN HOÀNG HÀ
TÙY VIÊN THƯƠNG MẠI

10. Ông NGUYỄN LÊ TRINH
TÙY VIÊN THƯƠNG MẠI

KHẨN CẤP NGOÀI GIỜ

Ông Nguyễn Công Huân: 975 488 86 (HP)
Bà Luyện Minh Hồng: 90287874 (HP)
Ông Nguyễn Văn Bảo: 97913768 (HP)
 
 
VĂN PHÒNG TUỲ VIÊN QUÂN SỰ
#04-04, Block 56, Spanish Village
Singapore 268847
Điện thoại:    64632870
Fax:             64632817


1.  ĐẠI TÁ TRƯƠNG ĐIỆN BIÊN   TUỲ VIÊN TRƯỞNG   64632870; HP 96579928

2.  THIẾU TÁ  NGUYỄN TÙNG LÂN  PHÓ TUỲ VIÊN    64632870 ; HP:97238245

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 26-02-2014